Ehdot

Johdanto

Näiden ehtojen englanninkielinen versio on käännetty muille kielille vain mukavuussyistä. Jos ilmenee eroavaisuuksia englanninkielisen ja sen muihin kieliin käännetyn version välillä, englanninkielisellä versiolla on etusija. Näistä ehdoista löydätte Verkkosivuston käyttöehdot, oikeudet ja velvollisuudet sekä Verkkosivuston ylläpitäjän ja Käyttäjien vastuut. Verkkosivuston käyttäminen merkitsee kaikkien näihin Ehtoihin sisältyvien säädösten hyväksymistä.

Määritelmät

Aina kun näissä Ehdoissa esiintyy seuraavat suurella kirjaimella alkavat ilmaisut, ne on ymmärrettävä seuraavalla esitetyllä tavalla:

 1. Verkkosivuston ylläpitäjä - Pixers LTD, kotipaikka Iso-Britannia, 590 Kingston Road, Lontoo SW20 8DN, rekisteröitynä Companies Housen rekisteriin rekisterinumerolla 07964145 tai sen Verkkosivustoa hallinnoiva oikeudenomistaja.
 2. Grafiikka – Verkkosivuston puitteissa esitetty ja lisensoitu grafiikkatiedosto, kuva tai valokuva Palvelun suorittamisen mahdollistamiseksi.
 3. Tili - Palveluntarjoajan tai Tekijän toimeksiannosta Verkkosivuston puitteissa ylläpitämä tila, johon kerätään heidän tiedot ja informaatio Verkkosivuston puitteissa suoritetusta toiminnasta sekä josta Verkkosivuston määritetyt toiminnot ovat käytettävissä.
 4. Asiakas – Käyttäjä, joka ostaa Palvelun Verkkosivuston välityksellä.
 5. Verkkosivusto – Internet-osoitteessa www.pixers.fi toimiva Internet-portaali, jota pitää yllä Verkkosivuston ylläpitäjä tarkoituksella mahdollistaa Palveluntarjoajalle Palveluiden suorittaminen Asiakkaille muista laillisista lähteistä hankittua Grafiikkaa käyttäen.
 6. Sopimus - Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä solmittu sopimus Palveluiden suorittamiseksi Verkkosivuston välityksellä.
 7. Palvelu - Palveluntarjoajan Asiakkaalle suorittama graafinen suunnittelupalvelu Verkkosivuston puitteissa, joka sisältää Asiakkaan ilmoittaman Grafiikan optimoinnin tilausprosessissa Asiakkaan määrittämien parametrien mukaisesti.
 8. Palveluntarjoaja (Myyjä) – Verkkosivuston ylläpitäjän hyväksymä käyttäjä, joka tarjoaa Palvelujaan Verkkosivuston välityksellä.
 9. Käyttäjä - täysi-ikäinen täysin oikeuskelpoinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö, sekä myös alaikäinen ja/tai henkilö, jolla ei ole täydellistä oikeuskelpoisuutta ehdolla, että on saanut laillisen edustajan suostumuksen, jolla on pääsy Verkkosivuston tarjoamiin palveluihin, voi käyttää Verkkosivustoa sekä Asiakkaana että Palveluntarjoajana.

Verkkosivuston käytön tekniset ehdot

 1. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Verkkosivuston käytön tekniset vähimmäisehdot ovat yhteensä:
  1. toimiva ja toimintakuntoinen telekommunikaatiopäätelaite (tietokone, taulutietokone, älypuhelin, yms.), josta on pääsy Internetiin, mikä mahdollistaa Verkkosivuston käyttäjän graafisen käyttöliittymän näytön;
  2. asennettu ja päivitetty Internet-selain: Microsoft Internet Explorer 8.0 tai sen uudempi versio, Mozilla Firefox 20.0 tai sen uudempi versio, Apple Safari 4.0 tai sen uudempi versio sekä Google Chrome 23.0 tai sen uudempi versio;
  3. aktiivinen sähköpostitili;
  4. Javascipt ja evästetiedostot ovat käytössä
 2. Verkkosivuston ylläpitäjä käyttää evästeitä. ”Eväste” on pieni Verkkosivuston ylläpitäjän palvelimen (first-party cookie) vaatima pieni tieto Käyttäjän telekommunikaatiopäätelaitteella (esim. tietokoneessa, älypuhelimessa yms.) Verkkosivulla käynnin aikana, jonka palvelin voi lukea, kun tämä laite on uudelleen yhteydessä. Evästetiedostojen käyttö ei aiheuta konfiguraatiomuutoksia Käyttäjän laitteissa eikä näihin laitteisiin asennetussa ohjelmistossa.
 3. Verkkosivuston ylläpitäjä käyttää seuraavia evästetyyppejä:
  1. istunnonaikaiset - säilytetään Käyttäjän telekommunikaatiopäätelaitteessa vain verkkosivulla olon aikana, selaimen sulkemiseen asti tai verkkosivustolta uloskirjautumishetkeen asti; sekä myös
  2. pysyvät - säilytetään Käyttäjän telekommunikaatiopäätelaitteessa määritetyn ajan tai siihen hetkeen asti, kun Käyttäjä poistaa ne.
 4. Verkkosivuston ylläpitäjä käyttää evästetiedostomekanismia seuraaviin tarkoituksiin: (i) helpottamaan navigointia verkkosivuilla, johon sisältyy Käyttäjän istunnon ylläpitäminen, minkä ansiosta ei ole pakkoa kirjautua uudelleen sisään jokaiselle alasivulle; (ii) Verkkosivuston ylläpitäjän tarjousten tarkistamiseen ja kehittämiseen, johon sisältyy Verkkosivun sisällön sopeuttaminen Käyttäjän mieltymyksiin; sekä (iii) tilastointiin.
 5. Käyttäjä antaa suostumuksen sille, että Verkkosivuston ylläpitäjä käyttää myös ulkoisia evästeitä (third-party cookies) seuraaviin tarkoituksiin: (i) multimediasisällön esittämiseen verkkosivuilla, jotka on ladattu ulkopuolisilta Internet-sivuilta; (ii) 2yleisten ja nimettömien tilastotietojen keräämiseen analyyttisten työkalujen avulla; sekä myös (iii) interaktiivisten toimintojen käyttämiseen Verkkosivun suosion lisäämiseen käyttämällä verkkoyhteisöpalvelua.
 6. Käyttäjällä on mahdollisuus määrittää evästetiedostojen käyttöehdot Internetselaimen asetusten avulla. Erityisesti jokainen Käyttäjä voi kytkeä evästemekanismin pois päältä telekommunikaatiopäätelaitteestaan. Mekanismin pois päältä kytkentä voi kuitenkin aiheuttaa Verkkosivun käytön vaikeutumisen tai tehdä sen mahdottomaksi.
 7. Enemmän tietoa evästetiedostoista on annettu Tietosuojassa, on Ehtojen liite nro 1

Verkkosivun käytön oikeudelliset ehdot

 1. Ellei nämä Ehdot toisin määrää, Verkkosivuston ylläpitäjä valtuuttaa Käyttäjän käyttämään verkkosivustoa ainoastaan sen käyttötarkoituksen ja toimintojen puitteissa kyseiselle Käyttäjälle määritetyssä laajuudessa ehdolla, muun muassa (i) noudattamaan voimassa olevaa lakia sekä liiketoiminnan harjoittamisen osalta Palveluntarjoajana tekijänoikeuslain laajuudessa että jokaisessa muussa laajuudessa, mikä on oleellista Verkkosivuston oikealle, täydelliselle ja häiriöttömälle toimivuudelle, (ii) olemaan häiritsemättä Verkkosivustoa joko toimittamalla viruksia ja muita haittaohjelmia tai luvattomalla lähdekoodin muuttamisella tai lähdekoodin käytöllä tai muilla Verkkosivuston ylläpitäjän yrityksen salaisuuksilla, sekä myös (iii) olemaan toimittamasta Verkkosivustoon laitonta sisältöä sekä käyttämästä lainvastaisesti Verkkosivuston osia, joihin kuuluvat yrityksen merkit, tavarat, palvelut ja muut suojatut immateriaalioikeudet.
 2. Käyttäjän Verkkosivustoon toimittama sisältö, tiedot tai tai muu informaatio mukaan lukien Tilille sijoitetut ovat hänen omaisuutta ja joka tapauksessa Käyttäjä on yksinomaan vastuussa niistä, erityisesti näiden tietojen lain ja näiden Ehtojen mukaisuudesta sekä niiden käytöstä Verkkosivuston puitteissa. Käyttäjä sijoittaessaan näitä tietoja Verkkosivustoon, valtuuttaa Verkkosivuston ylläpitäjän käyttämään niitä tarkoituksella varmistaa Verkkosivuston täydellinen toimivuus.
 3. Jos Verkkosivustoon sijoitetaan teoksia tekijänoikeuslain määräysten tarkoittamalla tavalla mukaan lukien lailla suojattu Grafiikka, Käyttäjä antaa Verkkosivuston ylläpitäjälle - tarkoituksena Verkkosivuston täydellisen toimivuuden, edistämisen ja kehittämisen varmistaminen - ei-yksinomaisen, maksuttoman ja ajallisesti ja alueellisesti rajoittamattoman käyttöluvan teoksiin niiden Verkkosivustoon sijoittamisen hetkellä millä tahansa tunnetuista toiminta-aloista, jotka ovat välttämättömiä edellä mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi, mukaan lukien erityisesti oikeus:
  1. teoksen tallentamiseen ja monistamiseen tuottamalla teoksesta millä tahansa tekniikalla kopioita, mukaan lukien painatus, reprograafinen kopiointi, magneettinen tallennus ja digitaalitekniikat,
  2. teosten käyttämiseen kokonaisuudessaan tai osittain, sekä oikeuden yhdistää niitä muuhun aineistoon sekä muuttamaan näitä teoksia tavalla, jonka Verkkosivuston ylläpitäjä katsoo soveliaaksi mukaan lukien erityisesti eri Käyttäjiltä peräisin olevien teosten kokoaminen tai yhdistäminen,
  3. teosten sijoittamiseen Verkkosivuston tietokantaan sekä teosten käyttämiseen Verkkosivuston edistämiseen ja mainontaan mukaan lukien erityisesti niiden muuttamiseen tavalla, jonka Verkkosivuston ylläpitäjä katsoo sopivaksi; sekä myös
  4. teoksen julkiseen esitteille asettamiseen, näyttämiseen, kopioimiseen sekä lähettämiseen ja uudelleen lähettämiseen, sähköiseen jakeluun sekä myös julkiseen käyttöön siten, että jokaisella voisi olla pääsy siihen itse valitsemassaan paikassa ja itse valitsemana aikana; erityisesti Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeus mm. sijoittaa teos Verkkosivuston kaikille sivuille ja esittää näitä teoksia muille Käyttäjille.
 4. Edellä mainittu käyttölupa säilyy voimassa Käyttäjän Verkkosivuston palveluiden käyttämisestä luopumisen jälkeen, hänen Tilinsä käytön keskeyttämisen tai poistamisen jälkeen sekä myös sen jälkeen, kun Verkkosivuston ylläpitäjä on poistanut hänet Verkkosivustolta.
 5. Epäilyksen välttämiseksi Käyttäjä (i) antaa Verkkosivuston ylläpitäjälle luvan valtuuttaa kolmannet osapuolet käyttämään teosta tämän artiklan 3. kappaleessa määritettyyn tarkoitukseen ja sen lisäksi (ii) valtuuttaa Verkkosivuston ylläpitäjän käyttämään ja sallimaan johdannaisoikeuksien käytön - niillä käyttöalueilla kuten tämän artiklan 3. kappaleessa on määritetty.
 6. Verkkosivuston ylläpitäjä pidättää oikeuden estää, poistaa tai muulla tavalla katkaista pääsyn Verkkosivustolle säilytettyyn sisältöön, tietoihin ja informaatioon Käyttäjän pyynnöstä, kun on saanut virallisen ilmoituksen tai luotettavan tiedon tällaisten tietojen tai niihin liittyvien toimien lainvastaisuudesta tai muissa tapauksissa kuten näissä Ehdoissa tai sovellettavassa lainsäädännössä säädetään.

Palveluiden suorittamisen ehdot

 1. Verkkosivuston ylläpitäjä ei suorita Palvelua, ei tarkista sen lainmukaisuutta, hyvien tapojen tai minkä tahansa standardin mukaisuutta eikä anna Palveluun liittyen mitään varmistusta ja takuuta sekä sen muotoon, sisältöön tai muihin seikkoihin liittyen. Verkkosivuston ylläpitäjä antaa Käyttäjille paikan ja työkalut, missä ja minkä ansiosta he voivat asianmukaisesti tarjota, tilata tai suorittaa Palvelua solmimalla suoraan oikeudellisia ja taloudellisia suhteita omalla kustannuksella ja vastuulla.
 2. Verkkosivuston ylläpitäjä tekee parhaansa, jotta Verkkosivusto täyttäisi Käyttäjien odotukset, mutta ei takaa, että se on vapaa puutteista tai virheistä. Ellei voimassa olevat lakimääräykset sitä määrää, Verkkosivuston ylläpitäjä ei ota takuuta eikä mitään muuta vastuuta, jotka voivat aiheutua Verkkosivuston epätäydellisyydestä.
 3. Käyttäjät hyväksyvät, että Verkkosivusto voi sisältää linkkejä ulkopuolisiin portaaleihin, sivustoihin ja Internet-sovelluksiin, jotka eivät ole Verkkosivuston ylläpitäjän omaisuutta eivätkä muulla tavalla hänestä riippuvaisia tai hänen valvonnassaan. Käyttäjät hyväksyvät, että Verkkosivustolle voi päästä kolmansien osapuolten työkalujen tai palveluiden kautta. Joka tapauksessa kolmansien osapuolten resurssien ja laitteiden kautta tapahtuva yhdistäminen tai niiden käyttö on Käyttäjän kustannuksella ja riskillä. Verkkosivuston ylläpitäjä kehottaa perehtymään sellaisten kolmansien osapuolten palveluehtoihin Käyttäjän oikeuksien ja velvollisuuksien määrittämiseksi.
 4. Palveluntarjoaja hyväksyessään Asiakkaan tilauksen ilmoittaa ja vakuuttaa, että hänellä on ammattitaito ja tekniset mahdollisuudet Palvelun suorittamiseen Asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palveluntarjoaja on velvollinen tekemään kaikkensa saattaakseen Sopimuksen päätökseen.
 5. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamasta Asiakkaalle mainostietoja, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, verkkosivuosoitetta, Skype-numeroa yms. eikä millään muulla tavalla mahdollista tietojenvaihtoa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä, mikä voisi eliminoida Verkkosivuston välityksen, eikä rohkaise Verkkosivuston ulkopuolella solmittavaan sopimukseen.
 6. Palveluntarjoaja antaa Verkkosivuston ylläpitäjälle oikeudet käyttää Palveluntarjoajan yrityksen nimeä, hänen tavara- tai palvelumerkkejä sekä myös muita lailla suojattuja Palveluntarjoajaa koskevia tietoja Verkkosivuston puitteissa sen edistämistä, toimintaa ja kehittämistä varten.

Palveluntarjoajan tili ja profiili

 1. Palvelun suorittamiseksi tai suorittamisen mahdollistamiseksi (Grafiikan käyttöluvan tarjoaminen) Verkkosivuston välityksellä Palveluntarjoajan on perustettava Tili. Tilin perustaminen ja ylläpitäminen vaatii (i) täyttä oikeuskelpoisuutta tai – luonnollisten henkilöiden osalta – täyttä oikeuskelpoisuutta solmia laillisia sopimuksia, (ii) omien, oikeiden ja täydellisten tietojen toimittamista ja niiden päivittämistä muutosten tapauksessa, (iii) Palveluntarjoajan täyttä vastuuta Tilistä, johon sisältyvät pääsy Tiliin ja siihen kerättyihin tietoihin, sekä myös (iv) näiden Ehtojen ja asiaan liittyvien lakimääräysten noudattamista.
 2. Palveluntarjoajan Profiili ei saa sisältää tietoja, joissa kehotetaan sopimusten solmimista Verkkosivuston ulkopuolella. Verkkosivuston ylläpitäjä pidättää oikeuden Palveluntarjoajan Profiilin poistamiseen, jos se on näiden Ehtojen ja/tai lakimääräysten vastainen tai sillä on negatiivinen vaikutus Verkkosivuston positiiviseen julkiskuvaan.
 3. Verkkosivuston ylläpitäjä pidättää oikeuden Tilin keskeyttämiseen ja/tai poistamiseen, jos Palveluntarjoaja rikkoo näiden Ehtojen määräyksiä tai voimassa olevia lakimääräyksiä mukaan lukien immateriaalioikeus, palveluiden suorittaminen sähköisesti ja kuluttajan oikeudet. Verkkosivuston ylläpitäjä pidättää sen lisäksi oikeuden Tilin keskeyttämiseen ja/tai poistamiseen ja estämään Käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle, jonka toiminta katsotaan Verkkosivustolle ja/tai muille Käyttäjille haitalliseksi.
 4. Verkkosivuston ylläpitäjä pidättää mahdollisuuden keskeyttää Tili tai pääsy Verkkosivuston eräisiin palveluihin väliaikaisesti, jos todetaan, että Tilin tai Verkkosivuston turvallisuus on vaarassa.

Palvelun tilaaminen

 1. Kaikki Grafiikat mukaan lukien myös ulkopuolisista digitaalisista kirjastoista tai muista laillisista lähteistä saadut yhdessä Verkkosivustolla esitettyjen hinnastojen ja lisätietojen kanssa muodostavat kutsun Asiakkaalle Sopimuksen solmimiseen Palveluntarjoajan kanssa. Asiakas voi tehdä tilauksen online-tilassa Verkkosivustolla käytössä olevan verkkopohjaisen palveluiden tilauskonfiguraation ja tilaushallintajärjestelmän välityksellä.
 2. Asiakas tekee tilauksen Palvelun suorittamisesta Verkkosivuston sivulla. Poikkeuksellisissa tapauksissa, sellaisissa kuin esim. Verkkosivuston puutteellinen toiminta ja, kun ei ole mahdollista tehdä tilausta sen välityksellä, tilaus voidaan tehdä Verkkosivuston ylläpitäjän osoitteeseen lähetetyllä sähköpostiviestillä.
 3. Tilauksen tekemiseksi Asiakas:
  1. valitsee Verkkosivuston ylläpitäjän luettelosta Grafiikan ja Palveluntarjoajan, joka suorittaa Palvelun valitulle Grafiikalle; ja seuraavaksi
  2. konfiguroi valitun Grafiikan käyttäen Verkkosivustolla käytettävissä olevia painatuksen parametrit määrittäviä mekanismeja (mm. kehys, koko, graafinen vaikutus ja materiaali), jolle valittu Grafiikka pitää optimoida; ja lopuksi
  3. antaa omat yhteystietonsa Sopimuksen viimeistelemiseksi.
 4. Asiakkaan antamien parametrien perusteella Palveluntarjoaja esittää Asiakkaalle yksityiskohtaiset Sopimusehdot, joihin sisältyvät vähintään Palvelun hinta, Palvelun toteutusaika sekä palautus- ja reklamaatioehdot. Palvelun hinnat ovat bruttohintoja.
 5. Jos Asiakkaan valitsema Grafiikka on peräisin ulkopuolisen digitaalisen kirjaston kokoelmista, Palveluntarjoaja saa Verkkosivuston välityksellä tarvittavat oikeudet valittuun Grafiikkaan kyseiseltä digitaaliselta kirjastolta (yksityiskohtainen käyttöoikeussopimus, joka määrittelee Palveluntarjoajan Grafiikan sallitun käyttötavan, on saatavilla kyseisen Grafiikan kortilla) ja antaa sen Palveluntarjoajalle Palvelun suorittamista varten. Joka tapauksessa Palveluntarjoaja ryhtymällä Palvelun toteuttamiseen Verkkosivuston puitteissa antaa samalla suostumuksensa käyttöoikeusehtojen noudattamiseen ja ilmoittaa, että käyttää Grafiikkaa yksinomaan Asiakkaan nimissä Palvelun suorittamiseksi. Asiakas puolestaan ymmärtää, että Grafiikkaa voidaan käyttää yksinomaan hänen henkilökohtaisiin tarkoituksiin ilman mahdollisuutta myöntää käyttöoikeutta edelleen, monistaa, käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ja tuoda uudelleen markkinoille.
 6. Asiakkaan tekemä tilaus on laillisesti sitova.

Palkkio, maksut ja provisiot

 1. Verkkosivuston ylläpitäjän Palveluntarjoajille suorittamat Palvelut ovat maksullisia.
 2. Tilattujen Palveluiden maksut maksetaan sähköisten maksujärjestelmien välityksellä tai suoraan Palveluntarjoajan pankkitilille.
 3. Verkkosivustolla sovellettavat yksityiskohtaiset maksuja ja provisioita koskevat säännöt sisältyvät näiden Ehtojen Liitteeseen 2.

Tietosuoja ja luottamuksellisuus

 1. Verkkosivuston tietosuojapolitiikka (”Tietosuojapolitiikka”) sisältyy näiden Ehtojen Liitteeseen 1 ja muodostaa sen osan. Ilmoittaessaan suostumuksensa näihin Ehtoihin Käyttäjä ilmoittaa samanaikaisesti suostumuksensa tapaan, jolla Verkkosivuston ylläpitäjä käsittelee Verkkosivuston puitteissa toimitettuja tietoja. Tietojen käsittely mukaan lukien niiden käytettäväksi saattaminen suoritetaan lain edellyttämillä säännöillä ja muodoissa.
 2. Asiakkaan henkilötiedot, osoitteet ja maksuja koskevat tiedot luovutetaan Palveluntarjoajalle vain tarkoitukseen, joka liittyy Sopimuksen toteuttamiseen tai myös kolmansille osapuolille, jos ilmenee syitä, jotka on selostettu Tietosuojapolitiikassa.
 3. Verkkosivuston ylläpitäjä voi kerätä tietoja Verkkosivuston yksittäisten osien suosiosta ja käytöstä. Näitä tietoja käsitellään ainoastaan nimettöminä ja kolleektiivisesti.
 4. Mikäli voimassa olevat lakimääräykset eivät sitä ehdottomasti vaadi, ilman Verkkosivuston ylläpitäjän lupaa ei saa paljastaa ja käyttää mitä tahansa Verkkosivuston toimintaan liittyviä tietoja, jotka ovat ainoastaan Käyttäjien käytettävissä, joihin sisältyvät erityisesti: muiden Käyttäjien tiedot, organisaatiota koskevat, teknologiset, tekniset sekä Verkkosivuston ja Verkkosivuston ylläpitäjän tietotaitoa koskevat ratkaisut sekä myös Verkkosivustolla tehtyjen sopimusten tuottoja koskevat tiedot.

Verkkosivuston ylläpitäjän ja käyttäjien vastuu

 1. Verkkosivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa Käyttäjien toiminnasta ja laiminlyönneistä. Erityisesti Verkkosivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa Käyttäjien tekijänoikeuslain eikä muiden Käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta.
 2. Verkkosivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa Palvelun laadusta, turvallisuudesta tai laillisuudesta, Palveluntarjoajien kyvystä asianmukaiseen suoritukseen eikä Verkkosivuston puitteissa Käyttäjien hankkimien sitoumusten suorittamatta jättämisestä tai puutteellisesta suorituksesta. Verkkosivuston ylläpitäjä pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarkistamaan Palveluja koskevat tiedot ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin laittoman tai näiden Ehtojen vastaisen käyttäytymisen eliminoimiseksi.
 3. Verkkosivuston ylläpitäjä valvoo Sopimuksilla solmittujen kauppojen asianmukaista loppuun saattamista. Sopimus voi jäädä täyttämättä vain poikkeuksellisissa ja perustelluissa tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun Palveluntarjoaja on laiminlyönyt yhteistyön Verkkosivuston ylläpitäjän kanssa Verkkosivuston käyttöä koskien.
 4. Verkkosivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa Verkkosivuston toimintahäiriöstä, jonka on aiheuttanut ylivoimainen este (force majoure), laitevika tai Käyttäjien aiheuttama luvaton häirintä, eikä vahingoista, jotka ovat voineet kohdistua Käyttäjän omaisuuteen Verkkosivuston toimintahäiriön seurauksena.
 5. Lain sallimassa täydessä laajuudessa Verkkosivuston ylläpitäjä sulkee pois oman, sekä myös työntekijöidensä, yhteistyökumppaneidensa tai alihankkijoidensa Verkkosivustoon liittyvän vastuun, mitä tulee sopimukselliseen, tuottamukselliseen tai muuhun vastuuseen sekä vastuuseen tappioista ja menetetyistä tai odotetuista hyödyistä.
 6. Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan Verkkosivuston ylläpitäjän kaikesta vastuusta ja kattamaan kaikki Verkkosivuston ylläpitäjälle aiheutuneet tai häntä vastaan tuomitut kustannukset, kulut ja korvausvaatimukset liittyen Verkkosivuston ylläpitäjää vastaan käytävissä oikeudenkäynneissä syistä, jotka koskevat Käyttäjää. Käyttäjä sitoutuu sen lisäksi antamaan Verkkosivuston ylläpitäjälle kaiken avun oikeuksien tehokkaassa täytäntöönpanossa tai puolustamisessa muiden Käyttäjien tai kolmansien osapuolten vaatimuksia vastaan missä tahansa Käyttäjää koskevissa asioissa.

Verkkosivuston ylläpitäjän immateriaalioikeudet

 1. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Verkkosivuston kaikki oikeudet kuuluvat Verkkosivuston ylläpitäjälle. Näiden oikeuksien käyttö on kielletty mukaan lukien immateriaalioikeudet toisin kuin (i) Verkkosivuston puitteissa ja (ii) näiden Ehtojen ja voimassa olevien lakimääräysten mukaisesti.
 2. Verkkosivusto, sen yksittäiset osat (mukaan lukien käyttäjän graafiset käyttöliittymät), tekstit (mukaan lukien nämä Ehdot), navigointiratkaisut, Verkkosivustolla esitetyn sisällön valinta ja järjestely, graafiset elementit, koosteet ja johdannaisteokset ovat laillisesti suojattuja koskien erityisesti tietokantoja, tietokoneohjelmistoja, graafisia teoksia tai muita teoksia.
 3. Suoja kuuluu myös kaikille aineistolle, jonka Verkkosivuston ylläpitäjä toimittaa Käyttäjille sähköisessä muodossa, erityisesti sähköpostin välityksellä. Aineiston modifiointi, kopiointi, jakelu, luovuttaminen, näyttäminen, lähettäminen, uudelleen tulostaminen, käyttöoikeuden edelleen antaminen ja koostetöiden laatiminen ilman Verkkosivuston ylläpitäjän lupaa on kielletty ja aiheuttaa sen, että Verkkosivuston ylläpitäjä ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin.
 4. Verkkosivuston sisällön lataaminen, käyttö sekä käsittely mukaan lukien Internet-robottien tai muiden automaattisten latausjärjestelmien avulla tietojen lataaminen Verkkosivustolta ilman Verkkosivuston ylläpitäjän lupaa on sama kuin näiden Ehtojen rikkomus.
 5. Käyttäjän merkkien käyttö, mukaan lukien Verkkosivuston Ylläpitäjän tavaramerkit, erityisesti "Pixers” merkit missä tahansa dokumenteissa tai mihin tahansa tarkoitukseen, sulkien pois tapaukset, joista on puhe näissä Ehdoissa, on mahdollista ainoastaan, jos Verkkosivuston ylläpitäjä on aikaisemmin antanut luvan kirjallisessa muodossa.
 6. Käyttäjällä on täysi aineellinen vastuu Verkkosivuston ylläpitäjälle aiheutetusta vahingosta Verkkosivuston Ylläpitäjän omaisuuden käytön seurauksena ilman hänen lupaa tai näiden Ehtojen tai lakimääräysten vastaisesti.

Sopimuksen irtisanominen

 1. Verkkosivuston ylläpitäjä suorittaa palveluja Verkkosivuston puitteissa ilman aikarajaa.
 2. Verkkosivuston ylläpitäjä voi irtisanoa Käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen Tilin pitämisestä tai muiden palvelujen suorittamisesta välittömästi. Jollei edellisen lauseen yleisestä sisällöstä muuta johdu, mikäli mahdollista, Palveluntarjoaja on velvollinen Verkkosivuston ylläpitäjän kanssa solmitun sopimuksen päättymisestä huolimatta suorittamaan Palvelun Asiakkaan hyväksymän tilauksen mukaisesti.
 3. Käyttäjä voi luopua Verkkosivuston käytöstä milloin tahansa ja mistä syystä tahansa edellyttäen, että käyttäjä täyttää tekemänsä sitoumukset ennen luopumisilmoituksen jättämistä kirjallisesti Verkkosivuston ylläpitäjälle osoitteeseen: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom.

Yhteystiedot ja reklamaatiomenettely

 1. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Verkkosivuston ylläpitäjään asioissa, jotka koskevat Verkkosivuston ylläpitäjän suorittamia palveluja Verkkosivuston puitteissa seuraavalla tavalla:
  1. kirjallisessa muodossa osoitteeseen: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom.
  2. käyttäen Verkkosivustolla olevaa ”yhteystiedot" linkkiä.
 2. Reklamaatiot koskien Verkkosivuston ylläpitäjän Käyttäjälle suorittamia palveluja voidaan jättää sähköisessä muodossa käyttäen Verkkosivustolla olevaa ”yhteystiedot” linkkiä tai kirjallisessa muodossa osoitteeseen: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom. Reklamaation pitää sisältää vähintään Käyttäjän tunnistetiedot mukaan lukien sähköpostiosoite, Käyttäjän status Verkkosivustolla ja kuvaus moitteista.
 3. Jos reklamaatiossa annetut tiedot tai informaatio vaativat täydentämistä, Verkkosivuston ylläpitäjä kääntyy ennen reklamaation käsittelyä reklamaation jättäjän puoleen pyynnöllä täydentää sitä ilmoitetulta osin.
 4. Verkkosivuston ylläpitäjä tutustuu reklamaatioon 14 päivän kuluessa siitä päivämäärästä lähtien, kun se on vastaanotettu oikeassa muodossa.
 5. Vastaus reklamaatioon lähetetään reklamaatioilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Muut asiat

 1. Kaikki erimielisyydet, jotka liittyvät Verkkosivuston ylläpitäjän Käyttäjille suorittamiin palveluihin ratkaisee näiden Ehtojen mukaisesti sääntömääräinen Verkkosivuston ylläpitäjän kotipaikan toimivaltainen tuomioistuin.
 2. Rajoittamatta tämän luvun 1. kappaleen soveltamista Käyttäjä, johon kuluttajana sovelletaan Euroopan Unionin lakia, voi käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia keinoja reklamaation käsittelyyn ja korvausvaatimuksiin. Käyttäjä voi halutessaan käyttää hyödyksi verkkokauppaan liittyvien riitojen sovintoratkaisujen mahdollisuutta lähettämällä valituksensa esimerkiksi EU:n Internet-alustan ODR kautta, joka on käytettävissä osoitteessa: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 3. Jos mikä tahansa näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi lainvoimaisen tuomion perusteella, muut määräykset jäävät voimaan ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
 4. Verkkosivuston ylläpitäjä pidättää oikeuden muuttaa näiden Ehtojen sisältöä ja käynnistää Verkkosivuston uuden version joka hetki ja ilman välttämättömyyttä perustella syytä. Verkkosivuston ylläpitäjä ilmoittaa välittömästi näiden Ehtojen muutoksesta tai Verkkosivuston uudesta versiosta. Käyttäjällä on oikeus luopua Verkkosivuston uuden version käytöstä tai uusien Ehtojen soveltamisesta välittömästi sen jälkeen, kun on saanut ilmoituksen: Verkkosivuston käytön jatkaminen merkitsee Käyttäjän hyväksyntää tehdyille muutoksille.
 5. Luopumisilmoitus Verkkosivuston käytöstä pitää tehdä kirjallisessa muodossa seuraavaan Verkkosivuston ylläpitäjän osoitteeseen: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom. Luopumisen vaikutus on Verkkosivuston ylläpitäjän harkinnan mukaan pääsyn estäminen Verkkosivustolle tai sen toimivuuden rajoittaminen, Tilin keskeyttäminen tai poistaminen.
 6. Nämä Ehdot tulevat voimaan sinä päivänä, jolloin ne julkaistaan Verkkosivustolla. Käyttäjien ja Verkkosivuston ylläpitäjän välillä ennen näiden Ehtojen voimaantuloa solmittuihin sopimuksiin sovelletaan sen määräyksiä sillä hetkellä, kun Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot.
 7. Kaikki näiden ehtojen mukaiset oikeudet annetaan käytettäväksi myös Verkkosivuston ylläpitäjän oikeudellisille seuraajille.

Liitteet

Näiden ehtojen erottamaton osa ovat seuraavat liitteet:

Liite 1. Tietosuojapolitiikka

Liite on saatavilla tässä.

Liite 2. Saamisten maksut Palveluntarjoajan ja Verkkosivuston ylläpitäjä välillä.

 1. Käyttäjille, jotka ovat Asiakkaita, Verkkosivustonkäyttö käyttö on maksutonta.
 2. Verkkosivuston ylläpitäjä perii Palveluntarjoajalta Verkkosivustolla suoritettujen palvelujen palkkiot provisiona Asiakkaiden tekemien tilausten ajankohtaisista tuotoista. Provision suuruus määritetään yksilöllisesti Verkkosivuston ylläpitäjän ja Palveluntarjoajan välillä.
 3. Verkkosivuston ylläpitäjä maksaa Palveluntarjoajan saamisen Palveluntarjoajan pyynnöstä (vähintään kerran kuukaudessa) Palveluntarjoajan pankkitilille, jonka Palveluntarjoaja on ilmoittanut omalla Tilillään.
 4. Jos Palveluntarjoaja ei ole antanut pankkitilinsä numeroa Tilillään, Verkkosivuston ylläpitäjä tekee tilisiirron saamisesta sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on täydentänyt pankkitilinsä numeron ja ilmoittanut siitä Verkkosivuston ylläpitäjälle sähköpostiviestillä.
 5. Vain sellaiset Sopimukset, jotka on asianmukaisesti suoritettu tai ennen kuin Verkkosivuston ylläpitäjä on tehnyt maksuselvityksen, ovat maksuselvityksen kohteita.